Tillsammans växer vi!

Föreningskunskap i Malmö 23 november 2023

Missa inte möjligheten att utbilda och bekanta er med grundläggande föreningskunskaper tillsammans med RF-SISU Skåne och Svenska Cricketförbundet. Vi kommer bland annat att gå igenom – Grundläggande föreningskunskap/Basic Club knowledge – Stadgar/Statues – Ekonomi/Finance – Demokratisk styrning/Good governance – Värdegrund/Core values Vi ser gärna att ni är 2 personer från er styrelse som närvarar på […]

Protokoll extraforbundsmöte 19 november 2022 slutlig

Default Feature Image SCF

Den 19 november genomfördes ett extra förbundsmöte i Umeå efter en begäran som inkom 9 september från ett antal medlemsföreningar. Vid det extra förbundsmötet entledigades den styrelse som lett förbundet sedan i mars i år och en ny styrelse valdes att interimistiskt leda förbundet fram till nästa ordinarie förbundsmöte 2023. Protokollet från det extra förbundsmötet […]

Valberedningen presenterar sitt förslag till Förbundsstyrelse

Valberedningen har genomfört en rekryteringsprocess baserat på inkomna nomineringar av kandidater och redovisar här resultatet av sitt arbete. Valberedningen lämnar sitt förslag på Förbundsstyrelse på det extra årsmötet på lördag 19 november.

Extra årsmöteshandlingar 2022

Inför det stundande extra förbundsmötet på lördag 19 november, presenteras härmed upprättad röstlängd och föredragningslista. För deltagande och röstning på plats krävs fullmakt från föreningen. Vänligen sänd ifylld fullmakt till monica.soderberg@cricket.rf.se. Ytterligare information följer nedan.

Uppdaterad information från Valberedningen

Default Feature Image SCF

NomineringarNomineringsperioden för kandidater till Förbundsstyrelsen upphörde 9 oktober efter att Valberedning förlängt nomineringsperioden med en vecka.Totalt har nio nomineringar inkommit, varav tre från samma förening. Endast fyra av dessa nio nomineringar har inlämnat komplett dokumentation och är i nuläget valbara enligt stadgarna. Ytterligare tre skall inkomma med kompletterande dokumentation.Två kandidater uppfyller dessvärre inte kriterierna i stadgarna. IntervjuerValberedningen […]