Protokoll extraforbundsmöte 19 november 2022 slutlig

Default Feature Image SCF

Den 19 november genomfördes ett extra förbundsmöte i Umeå efter en begäran som inkom 9 september från ett antal medlemsföreningar. Vid det extra förbundsmötet entledigades den styrelse som lett förbundet sedan i mars i år och en ny styrelse valdes att interimistiskt leda förbundet fram till nästa ordinarie förbundsmöte 2023. Protokollet från det extra förbundsmötet […]

Valberedningen presenterar sitt förslag till Förbundsstyrelse

Valberedningen har genomfört en rekryteringsprocess baserat på inkomna nomineringar av kandidater och redovisar här resultatet av sitt arbete. Valberedningen lämnar sitt förslag på Förbundsstyrelse på det extra årsmötet på lördag 19 november.

Extra årsmöteshandlingar 2022

Inför det stundande extra förbundsmötet på lördag 19 november, presenteras härmed upprättad röstlängd och föredragningslista. För deltagande och röstning på plats krävs fullmakt från föreningen. Vänligen sänd ifylld fullmakt till monica.soderberg@cricket.rf.se. Ytterligare information följer nedan.

Uppdaterad information från Valberedningen

Default Feature Image SCF

NomineringarNomineringsperioden för kandidater till Förbundsstyrelsen upphörde 9 oktober efter att Valberedning förlängt nomineringsperioden med en vecka.Totalt har nio nomineringar inkommit, varav tre från samma förening. Endast fyra av dessa nio nomineringar har inlämnat komplett dokumentation och är i nuläget valbara enligt stadgarna. Ytterligare tre skall inkomma med kompletterande dokumentation.Två kandidater uppfyller dessvärre inte kriterierna i stadgarna. IntervjuerValberedningen […]

Kallelse till extra Förbundsmöte

Default Feature Image SCF

Svenska Cricketförbundet kallar alla medlemsföreningar till extra Förbundsmöte. Detta sker på begäran av ett antal av förbundets medlemsföreningar.Vi hörsammar medlemsföreningarnas önskan från tidigare förbundsmöten och förlägger mötet i Malmö. Lokal & klockslag meddelas i god tid före mötet.Det extra förbundsmötet genomförs på lördag 27 augusti. Swedish Cricket Federation hereby call for an extra AGM. This is done […]

Årsmötet

Default Feature Image SCF

Årsmöteshandlingar extra årsmöte Årsmötet hålls i Stockholm, Idrottens Hus, Skansbrogatan 7Registrering från klockan 12:00. Mötet börjar 13:00Föreningarna får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. Ombud ska medföra fullmakt, i vilken ombudets rätt att utöva rösträtt anges.Årsmöteshandlingarna enligt följande:AgendaBegäran om extra årsmöteRöstlängdValberedningens förslag gällande fyllnadsval till […]