Tillsammans växer vi!

Så här går det till!

Här hittar du en liten guide

över hur du startar en ny förening.
En förening ansluts inte direkt till Riksidrottsförbundet (RF) utan ansöker om medlemskap i Svenska Cricketförbundet.
För det behövs en blankett för inträdesansökan.

Obligatoriskt organisationsnummer
RF-stämman 2009 beslutade att medlemsföreningar från och med den 1 januari 2011 måste inneha ett organisationsnummer. Ansökan om organisationsnummer görs hos Skatteverket. Ladda hem ansökan direkt från Skatteverkets hemsida, ansökan om organisationsnummer.
 
Varför bilda en idrottsförening?
En idrottsförening är en samling människor som i organiserad form bedriver idrott. Självklart kan man bedriva idrott utan att en förening måste bildas.
Många gånger uppkommer dock en önskan att bilda en ny idrottsförening.
Man bör då tänka på att bildandet innebär ett ansvarsåtagande.
Det uppkommer både ett administrativt och ett organisatoriskt ansvarsfullt åtagande
som många gånger kan kännas både tråkigt och arbetsamt.
Tänk därför först noga igenom varför ni önskar bilda en idrottsförening.
t finns kontaktuppgifter till alla Distriktsförbund och den handläggare som kan hjälpa till att bilda en förening.

Hur många måste vi vara?
Något minsta antal personer som måste vara med vid bildandet av en förening finns inte fastlagt. För bildandet av en ekonomisk förening räcker det med tre personer, varför det kan antas att tre personer också är tillräckligt för att bilda en ideell förening.
 
Hur går vi tillväga?
Lämpligaste tillvägagångssättet är att kalla ihop intresserade till ett möte där ni annonserar att föreningen ska bildas. Kallelsen utfärdas av de/dem som har tagit initiativet till bildandet. Alla intresserade ska ha möjlighet att komma till mötet. I princip får man inte stänga ute någon från mötet.
Vid bildandemötet bör närvarolista upprättas. Denna kan också användas som röstlängd i de fall omröstning begärs. Initiativtagarna sköter normalt denna procedur fram tills mötet har valt mötesfunktionärer (dvs mötesordförande, sekreterare och justeringsmän/rösträknare).
Vill man vara förberedd inför bildandemötet kan initiativtagarna i förväg dela ut förslag till föredragningslista och ev även ett förslag till stadgar.
Här kan du hitta förslag till normalstadgar.

Mötesordföranden har härefter till uppgift att lotsa deltagarna genom föredragningslistans punkter som bör vara minst följande:
1. Fastställande av närvarolista/röstlängd (bilägges protokollet)
2. Val av mötesordförande
3. Val av protokollsekreterare
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5. Fastställande av föredragningslista för mötet
6. Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas ja eller nej)
7. Fastställande av stadgar för föreningen
8. Fastställande av namn på föreningen
9. Val av interimsstyrelse (ordf samt x antal ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet
 
När mötet har avverkat samtliga punkter på föredragningslistan är föreningen bildad. För att man ska vara säker på att det har gått rätt till är det viktigt att skriva ett protokoll. Av protokollet ska framgå vilka som varit närvarande samt vilka beslut som har fattats. Närvarolista och stadgar bör biläggas originalprotokollet. Självklart ska det av protokollet också framgå vilka som har valts att ingå i föreningens styrelse.
 
Vart behöver vi vända oss?
Vid bildandet kan man vända sig till RF:s distriktsidrottsförbund (DF) för att få hjälp och råd. Det kan även vara lämpligt att kontakta det specialidrottsförbund (SF) som man vill söka medlemskap i.
För att den idrottsliga verksamheten ska komma igång krävs ofta en kontakt med kommunens fritidsförvaltning eller motsvarande. Det kan gälla frågor om lokalupplåtelse, bidrag med mera. Även inför dessa kontakter kan ett samtal med DF vara bra.
Kontaktuppgifter till din idrottskonsulent

Behöver föreningen registreras?
För att föreningen ska bli medlem i Svenska Cricketförbundet (SCF) gäller numera att den måste ha ett organisationsnummer. Ansökan om organisationsnummer kan göras på skatteverkets webbplats.
När föreningen ansökt om och fått medlemskap i SCF tilldelas föreningen även ett idrottsinternt föreningsnummer som är unikt för föreningen inom RF. Föreningsnummret, som är fyr- eller femsiffrigt, används i kontakter inom idrottsrörelsen.
 
Måste föreningen vara ansluten till RF?
En idrottsförening behöver inte vara ansluten till RF. Det har dock visat sig att det finns ett flertal indirekta fördelar med att vara medlem i förbund inom RF. Många kommuner har till exempel det som villkor för sin bidragsgivning med mera.
 
Vad kostar det – hur/var får man bidrag?
Medlemsavgiften bestäms av varje enskilt idrottsförbund och kan därför variera både i storlek och beräkningssätt. RF har ingen medlemsavgift. Föreningar anslutna inom RF har rätt till det statliga lokala aktivitetstödet (LOK-stöd). Information om detta kan fås av distriktsförbundet Stockholms Idrottsförbund. I övrigt utgår inga bidrag från centrala medel, utan den stora bidragsgivaren till det lokala föreningslivet är kommunen. Information om de kommunala bidragen erhålls från er lokallt Idrottsförbund eller direkt från kommunen.
Obligatoriskt med utdrag ur belastningsregistret gällande ledare för barn och ungdomar

Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. Mer om registerutdraget finns att läsa i materialet “Skapa trygga idrottsmiljöer”.
 

Ansök om registerutdrag på Polisens webbplats

Här finns lathund för specialidrottsförbund (SF) om hantering av registerutdrag

Här finns lathund för idrottsföreningar (IF) om hantering av registerutdrag