Tillsammans växer vi!

Medlemsvillkor

De 5 medlemsvillkoren gäller både då föreningar ansöker om nytt medlemskap men de gäller också alla de föreningar som redan är medlemmar i SCF.
Medlemsvillkoren finns till för att tydliggöra de ansvar föreningar som vill bli eller redan är medlemmar i SCF har.
Medlemsvillkoren ska ge trygghet till föreningar om att alla behandlas lika oavsett hur gammal eller ny en förening är och att de som blir godkända som medlemmar i SCF blir det under lika villkor.
Medlemsvillkoren är tagna från Riksidrottsförbundets stadgar som ni hittar i 8 KAP paragraf 1.
Har ni frågor angående SCFs medlemsvillkor är ni välkomna att kontakta SCF.

Medlemsvillkor Svenska Cricketförbundet (SCF)

 

Svenska Cricketförbundet (SCF) ingår i Riksidrottsförbundet (RF) och är skyldig att följa RF:s stadgar och de 5 villkor som finns i KAP 8 paragraf 1.
Dessa regler är överordnade SCF:s egna. För att en ideell Cricketförening ska få bli medlem i Svenska Cricketförbundet krävs att ansökan ska göras digitalt på denna sida, att föreningen enbart består av fysiska personer, samt att nedanstående 5 RF villkor är uppfyllda. Dessa villkor gäller, inte bara vid tidpunkten för medlemskapsansökan utan hela tiden då föreningen är medlem.

1.   Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar,
vilket även innebär uppgift om föreningens organisationsnummer, och är åtföljd av föreningens stadgar, vilka ska upprättas på grundval av RF:s stadgemall för idrottsföreningar. Om en sökande förening bedriver idrottslig verksamhet endast som en del av annan huvudsaklig verksamhet, och därför inte har stadgar som anknyter till RF:s stadgemall, är det tillräckligt att föreningen skriftligen förbinder sig att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de regler som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på vilka RF:s stadgar bygger. Här finns RF:s stadgemall. Förtydligande: Detta betyder att den sökande föreningen bl a följer de demokratiska grunderna som finns inom svensk idrott. Detta innebär bland annat att alla föreningens medlemmars röst har lika värde, att alla får och ges tillfälle att delta i årsmöten och medlemsmöten, bestämma och ta ansvar för verksamheten. Demokratin och delaktigheten ska bedrivas jämställt och oavsett vilken bakgrund medlemmen har.

2.   Föreningen bedriver sådan idrottslig verksamhet som administreras av SCF
till vilken ansökan lämnas in samt även i övrigt uppfyller de särskilda villkor
för medlemskap som SCF uppställer i sina stadgar
Förtydligande: Sökande förening ska visa på att de bedriver cricketverksamhet enligt SCF stadgar. Läs mer om medlemskapskraven i SCF stadgar, kapitel 2 här>>. Med bedriva menar vi att den sökande föreningen har en levande cricketverksamhet där förbundet kan se att träningar har genomförts under det senaste året. Föreningen ska vid tidpunkten för en medlemsansökan, och när som helst när förbundet ber om det skicka in spelarförteckningar kompletterat med planbokningar och träningsscheman, eventuella inbjudningar till prova-på-aktiviteter, etc.

3.   Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och SCF:s stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
Förtydligande: En förening som ansöker om medlemskap ska utforma sina stadgar utifrån RF:s stadgemall för idrottsföreningar. Stadgarna används för att bland annat säkerställa medlemmarnas rättigheter och skyldigheter men även årsmötets tillvägagångssätt. Många av SCF:s värderingar och beslut tar sin utgångspunkt i RF:s verksamhetsidé, vision och värdegrund, svensk idrotts idéprogram Idrotten Vill, samt internationella Cricketförbundets (ICC) olika regelverk. Därtill beskriver ICC mer om hur viktig varje persons engagemang för sporten är och hur vi behåller ”själen i cricket” (spirit of cricket), något SCF varmt förespråkar. Medlemsvillkor Svenska Cricketförbundet (SCF)

4.   Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas
med en till RF redan ansluten förening.

Förtydligande: En förening som ansöker om medlemskap i förbundet får inte använda sig av ett namn som lätt kan förväxlas med en redan befintlig ansluten förening. Samma gäller om namnet väcker anstöt, förlöjligande eller obehag. Det får heller inte innehålla ordet ”förbund”, ”distrikt”, ”svenska” eller ”län”. SCF önskar också att föreningens namn inte exkluderar någon att vara med. 

5.   Föreningen har betalat de avgifter som SF i vederbörlig ordning kan ha bestämt.
Förtydligande: Förbundets årsmöte bestämmer medlemsavgiftens storlek och den ska betalas årligen för att ett medlemskap fortsatt ska vara aktivt. Detta står i SCF stadgar, KAP 2 paragraf 2.