Tillsammans växer vi!

Starta förening

Så går det till | Ekonomiskt stöd | Medlemsvillkor | Namnbyte

I den svenska grundlagen finns en bestämmelse om enskildas rätt till föreningsfrihet. Föreningsfrihet innebär att individer själva bestämmer om man till exempel vill ansluta sig till en idrottsförening.

Idrottsföreningens demokratiska form ger medlemmarna möjlighet att själva sätta upp ramar för sitt idrottande. Detta görs genom föreningens stadgar.

Det finns inte fastlagt något minsta antal personer som måste vara med för att bilda en förening men för bildandet av en ekonomisk förening räcker det med tre personer. Därför kan det antas att tre personer också är tillräckligt för att bilda en ideell förening.

Så kommer ni igång

Lämpligaste sättet är att kalla ihop intresserade till ett möte där ni annonserar att föreningen ska bildas. Kallelsen utfärdas av de som har tagit initiativet till bildandet. Alla intresserade ska ha möjlighet att komma till mötet och i princip får man inte stänga ute någon från mötet.
Vid bildandemötet bör närvarolista upprättas. Denna kan också användas som röstlängd i de fall omröstning begärs. Initiativtagarna sköter normalt denna procedur fram tills mötet har valt mötesfunktionärer (mötesordförande, sekreterare och justeringsmän/rösträknare).

Mötesordföranden lotsar deltagarna genom föredragningslistans punkter som bör vara minst följande:

Fastställande av närvarolista/röstlängd (bilägges protokollet)

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av protokollsekreterare
 3. Val av två protokolljusterare och rösträknare
 4. Fastställande av föredragningslista för mötet
 5. Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas ja eller nej)
 6. Fastställande av stadgar för föreningen
 7. Fastställande av namn på föreningen
 8. Beslut om medlemsavgiftens storlek
 9. Val av interimsstyrelse (ordförande samt X antal ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet.

När mötet har avverkat samtliga punkter på föredragningslistan är föreningen bildad. För att man ska vara säker på att det har gått rätt till är det viktigt att skriva ett protokoll. Av protokollet ska framgå vilka som varit närvarande samt vilka beslut som har fattats. Närvarolista och stadgar bör biläggas originalprotokollet. Självklart ska det av protokollet också framgå vilka som har valts att ingå i föreningens styrelse.

För att den idrottsliga verksamheten ska komma igång krävs ofta en kontakt med kommunens fritidsförvaltning eller motsvarande. Det kan gälla frågor om lokalupplåtelse, bidrag med mera. Inför dessa kontakter kan ett samtal med RF-SISU distriktet vara bra.

 

Namnregler för förening

 • Namn på förening som lätt kan förväxlas med namnet på annan till RF ansluten förening eller organisation får inte godkännas. Detsamma gäller om namnet väcker anstöt, löje eller obehag.
 • Namn på idrottsförening ska inte innehålla orden ”förbund”, ”svenska”, ”läns”, ”distrikts” eller liknande, eftersom dessa ord betecknar riks- eller regional organisation.
 • Namnet ska inte innehålla orden ”sektion”, ”kommitté”, ”lag”, ”team” eller liknande då dessa leder tanken till underavdelningar inom en förening, eller ordet ”allians” vilket vanligen betecknar en sammanslutning av lokala föreningar.
 • Slutligen ska namnet utvisa att föreningen är en ideell förening som bedriver idrott. Ordet ”förening”, ”klubb”, ”sällskap” eller liknande ska finnas med i kombination med ordet ”idrott”, ”sport”, ”handboll”, ”ishockey”, ”bil” och så vidare.

Avsteg från punkterna 2–4 kan medges vid särskilda skäl. Särskilda skäl kan till exempel vara att sökande förening bedriver idrottslig verksamhet endast som en del av annan huvudsaklig verksamhet eller att det inom den aktuella idrotten finns en tydlig definition av vad som exempelvis utgör ett ”team” och att det på så sätt klarläggs att ett ”team” motsvarar en ideell förening.

Om föreningen av någon anledning behöver byta namn, gå till vår sida för ansökan om namnbyte.